مجوز فعالیت

مجوز فعالیت موسسه خیریه مهد کرامت در زیر قابل مشاهده است.

مجوز نیروی انتظامی - موسسه خیریه مهد کرامت